§ 1 Postanowienia ogólne

 

1. Konferencja firmy RETENCJAPL sp. z o.o. zwana w dalszej części Regulaminu Konferencją, odbywa się w terminie i miejscu wskazanym przez RETENCJAPL sp. z o.o., zwanej w dalszej części Regulaminu Organizatorem.

2. Organizatorem konferencji jest RETENCJAPL Sp. z o.o., al. Grunwaldzka 411, 80-309 Gdańsk.

3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.

4. Zamawiającym jest osoba fizyczna lub prawna, która złożyła zamówienie na usługi korzystając z Formularza Zgłoszeniowego zamieszczonego pod adresem www.www.bydgoska.retencja.pl

5. Uczestnikiem konferencji jest Zamawiający będący osobą fizyczną lub osoba fizyczna wskazana przez Zamawiającego w formularzu zgłoszenia.

6. Wypełnienie Formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Zamawiającego niniejszego regulaminu.

 

§ 2 Warunki uczestnictwa

 

1. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest:

1.1 Zgłoszenie udziału w Konferencji poprzez przesłanie Organizatorowi przez Zamawiającego wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego w jeden z wymienionych niżej sposobów:

– rejestracja on-line na stronie www.www.bydgoska.retencja.pl

– przesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego na adres e-mail: www.bydgoska.retencja.pl

– przesłanie pocztą wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego na adres:

RETENCJAPL Sp. z o.o., al. Grunwaldzka 411, 80-309 Gdańsk.

1.2 Dokonanie płatności przelewem zgodnie z trybem opisanym w pkt IV Regulaminu.

2. Potwierdzenie rejestracji Uczestnika zostanie przesłane przez Organizatora e-mailem łącznie z fakturą proforma w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego.

3. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o rezerwacji udziału w Konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

4. Koszt udziału, przejazdu oraz pobytu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

5. Termin przesyłania Formularza Zgłoszeniowego jest określony przez Organizatora na Formularzu Zgłoszeniowym. Po tym terminie zgłoszenia są możliwe w zależności od dostępności miejsc przez bezpośrednią komunikację: www.bydgoska.retencja.pl.

 

§ 3 Zasady Konferencji

 

1. Organizator ustala plan Konferencji oraz ma prawo dokonywania zmian w programie, nawet w dniu, w którym odbywa się Konferencja. W szczególności ma prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji poszczególnych założeń konferencji, jak również nie ponosi odpowiedzialności za niewykorzystanie przez Uczestników jakiegokolwiek punktu programu spotkania.

3. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za dokonane przez siebie lub osoby przez Zamawiającego oddelegowane do udziału w Konferencji, zniszczenia na terenie obiektów, w których odbywa się konferencja.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione, zniszczone bądź skradzione, będące własnością Zamawiającego lub osób oddelegowanych przez Zamawiającego podczas Konferencji.

5. Zamawiający zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym ppoż., jak również instrukcji oraz poleceń organizacyjno-technicznych przedstawiciela Organizatora.

6. Nagrywanie lub utrwalanie w jakikolwiek inny sposób konferencji jest niedozwolone.

7. Powyższe warunki organizacyjne nie mają zastosowania dla zgłoszeń przesłanych później niż 6 dni przed datą rozpoczęcia Konferencji. W tym przypadku warunki organizacyjne należy ustalić indywidualnie z organizatorem.

 

§ 4 Zasady Konferencji

 

1. Jeżeli cena jest uzależniona od terminu zgłoszenia, to o jej wysokości decyduje data otrzymania przez Organizatora Formularza Zgłoszeniowego i terminowej płatności.

2. Obowiązującym sposobem płatności za konferencję jest przedpłata przelewem na konto bankowe:

 

RETENCJAPL Sp. z o.o., Grunwaldzka 411, 80-309 Gdańsk

mBank: 24 1140 1065 0000 4975 6800 1001

W tytule przelewu należy podać: IMIĘ_NAZWISKO_NazwaKonferencji

 

3. Płatności za Konferencję należy dokonać najpoźniej 2 tygodnie przed datą rozpoczęcia Konferencji.

 

§ 5 Warunki rezygnacji

 

1. Anulacji zgłoszenia dokonywać można do 27 dni przed datą rozpoczęcia Konferencji, wyłącznie poprzez pisemne oświadczenie przesłane e-mailem na adres www.bydgoska.retencja.pl.

2. Rezygnacja z udziału w Konferencji po wyznaczonym terminie zobowiązuje do dokonania pełnej opłaty za uczestnictwo oraz za niewykorzystane miejsce noclegowe na konto spółki RETENCJAPL.

3. W przypadku rezygnacji i nieodwołania rezerwacji hotelowej do 27 dni przed datą rozpoczęcia Konferencji, uczestnik zostanie obciążony kosztami przez hotel.

4. Przyjęcie odwołania będzie potwierdzone przez Organizatora e-mailem na adres podany w zgłoszeniu. W takim przypadku dokonana opłata Konferencyjna jest zwracana na podany przez Zamawiającego numer rachunku bankowego.

5. W przypadku niestawienia się Uczestnika na Konferencji, zamawiający ponosi pełną opłatę za uczestnictwo oraz za niewykorzystane miejsce noclegowe zgodnie z Formularzem Zgłoszeniowym.

 

§ 6 Postanowienia końcowe

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji w wyniku zaistnienia zdarzeń losowych. W takim wypadku wszystkie wpłaty wniesione przez Uczestnika zostaną zwrócone przez Organizatora w pełnej wysokości.

2. Przez zdarzenia losowe Organizator rozumie:

– pożar

– powódź

– awaria instalacji elektrycznej, grzewczej, gazowej, wodno-kanalizacyjnej, klimatyzacyjnej lub innej, której wystąpienie mogłoby zagrażać życiu lub zdrowiu osób uczestniczących w konferencji

– konflikt zbrojny

– zamieszki uliczne

– katastrofa drogowa, kolejowa, lotnicza lub inna, która uniemożliwia dojazd do miejsca przeprowadzania Konferencji, a także bezpieczne jej przeprowadzenie

– inne zdarzenia, których wystąpienie uniemożliwia zorganizowanie Konferencji według programu albo zagraża życiu lub zdrowiu Uczestników Konferencji w przypadku jej odbycia.

3. Wysłanie Formularza Zgłoszeniowego oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.

4. W trakcie konferencji Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania zdjęć oraz utrwalania przebiegu obrad w formie dokumentacji fotograficznej i filmowej wystąpień i wizerunków uczestników w celu ich wykorzystania w publikacjach spółki RETENCJAPL oraz na stronie www.

5. Organizator oświadcza, że materiały udostępniane Uczestnikom podczas Konferencji są objęte ochroną prawa autorskiego. Zamawiający i/lub Uczestnik ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy korzystania z tych materiałów wykraczające poza granice dozwolone prawem są zabronione.

6. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej www.konferencja.retencja.pl

7. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej www.konferencja.retencja.pl

 

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Nie prawidłowy format telefonu
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Więcej
Więcej

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.

ul. Koronowska 96

85-406 Bydgoszcz

NIP: 554-030-92-41

Jacek Cieściński

Koordynator konferencji