Glixelli

Tomasz Glixelli
RETENCJAPL

Absolwent Politechniki Krakowskiej, Wydziału Inżynierii Środowiska, w specjalności zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów.

 

Dzięki wieloletniej międzynarodowej praktyce w różnych obszarach gospodarki wodno-ściekowej swobodnie porusza się w zagadnieniach technicznych prowadząc projekty infrastrukturalne w Polsce i za granicą.

 

Jego doświadczenie obejmuje cały cykl przygotowania inwestycji, od aspektów technicznych studiów wykonalności i analiz przedprojektowych, poprzez projektowanie, monitoring i nadzór nad realizacją aż po końcową ewaluację efektów projektów.

 

Posiada wieloletnią praktykę w zagadnieniach związanych z hydrauliką, szczególnie dla sieci kanalizacyjnych i instalacji oczyszczania ścieków, ale także w ocenie zagrożenia powodzią od rzek. Umiejętnie łączy wiedzę w zakresie modelowania hydraulicznego i projektowania zrównoważonych, ekonomicznie racjonalnych rozwiązań technicznych.

 

Obecnie kieruje zespołem projektowym inżynierii wodnej i sanitarnej w firmie RETENCJAPL.

 

Zespół pod jego kierunkiem opracowuje szereg różnej skali projektów technicznych dotyczących zarządzania wodami opadowymi, analiz zagrożenia podtopieniami i powodziami w miastach z oceną skutków zmian klimatu, oraz programów inwestycyjnych ochrony przed powodzią.

 

Jest członkiem Małopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Powrót

Zarejestruj się

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w konferencji Bydgoska retencja +2050, zachęcamy do rejestracji.

Koszt uczestnictwa (pełny):
700 zł netto + 23 % VAT (861 zł brutto)

Koszt uczestnictwa (bez kolacji i wycieczki fakultatywnej):
550 zł netto + 23 % VAT (676,50 zł brutto)

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Nie prawidłowy format telefonu
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Więcej
Więcej

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.

ul. Toruńska 103

85-817 Bydgoszcz

NIP: 554-030-92-41

dr inż. Jacek Cieściński

Kwestie merytoryczne

Alicja Stróż

Kwestie organizacyjne