zdje_jadwiga k.

dr hab. inż. Jadwiga Królikowska, prof. nadzw. PK

Absolwentka Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej, Politechniki Krakowskiej. Stopień doktora nauk technicznych otrzymała w 1997 roku na podstawie rozprawy pt.: „Niezawodność syfonów kanalizacyjnych”. Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska uzyskała w 2011 roku na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej na podstawie rozprawy pt.: „Niezawodność funkcjonowania i bezpieczeństwa sieci kanalizacyjnej”. Od roku 2012 jest zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego Politechniki Krakowskiej w Katedrze Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska. Obszar i zakres zainteresowań naukowych obejmuje funkcjonowanie i bezpieczeństwo systemów kanalizacyjnych (konwencjonalnych, niekonwencjonalnych), możliwości jej podniesienia, zagospodarowanie wód opadowych, zmniejszenia negatywnych skutków wód  deszczowych na odbiornik. Efektem zainteresowania zagadnieniami zrównoważonej gospodarki wodami opadowymi był m.in. projekt badawczy, finansowany przez b. KBN, a którego głównym celem była ocena przydatności hydroseparatora, przelewu o zakrzywionej koronie przelewowej i stycznym wlocie do przelewu, do podczyszczania ścieków opadowych.

 

Jest współautorem m.in. podręcznika pt. „Wody opadowe – odprowadzenie, zagospodarowanie, podczyszczanie i wykorzystanie” Wydawnictwo Seidel-Przywecki, Warszawa, 2012, wyróżnionego nagrodą zespołową Rektora Politechniki Krakowskiej I stopnia.

 

Od 2012 pełni funkcje Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia. Jest Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego cyklicznej Konferencji Naukowej pn. „Niezawodność i bezpieczeństwo w inżynierii środowiska”.

Powrót

Zarejestruj się

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w konferencji Bydgoska retencja +2050, zachęcamy do rejestracji.

Koszt uczestnictwa (pełny):
700 zł netto + 23 % VAT (861 zł brutto)

Koszt uczestnictwa (bez kolacji i wycieczki fakultatywnej):
550 zł netto + 23 % VAT (676,50 zł brutto)

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Nie prawidłowy format telefonu
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Więcej
Więcej

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.

ul. Toruńska 103

85-817 Bydgoszcz

NIP: 554-030-92-41

dr inż. Jacek Cieściński

Kwestie merytoryczne

Alicja Stróż

Kwestie organizacyjne